หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 1 year 50 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 1 year 50 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 2 ปี 1 วัน