หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 2 ปี 8 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 2 ปี 8 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 2 ปี 10 สัปดาห์