landless

landless's picture

Blog information

Header
ผืนดิน ชีวิต และเสรีภาพ
Nickname
คนไร้ที่ดิน
About

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย

"ชาวนา ชาวไร่ และคนจนไร้ที่ดินเหล่านี้ต้องการที่ดินผืนเล็กๆ เพื่อผลิตอาหารและมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว"  
นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงที่ดินที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 85

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร คนจนไร้ที่ดินทั้งที่อยู่ในชนบทและเมือง ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลางของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนโครงสร้างการถือครองที่ดินให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืน

จุดร่วมของเครือข่าย คือการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคนไร้ที่ดินในทุกระดับ การผลักดันให้ภาครัฐกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินให้กับชาวนาที่ไม่มีที่ดินและคนยากจนที่ต้องการที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

นอกจากนี้เครือข่ายได้เริ่มต้นพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดินโดยชุมชน การจัดสรรโฉนดที่ดินชุมชน การพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อพิสูจน์ศักยภาพชุมชนในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อที่ชาวนา ชาวไร่ เกษตรกรรายย่อยจะสามารถผลิตอาหารหล่อเลี้ยงครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

 

History

Member for
7 ปี 21 สัปดาห์
Blog
แสดงรายการบล็อกล่าสุด