มองโลกผ่านวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ [ตอนที่ 4] Alan Woods (2016)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รองเท้า

 

มองโลกผ่านวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ [ตอนที่ 4]
Alan Woods (2016)

---------------------------------------------
มาจาก : What is Historical Materialism 14 มกราคม 2016
แปลเป็นภาษาไทย : โดย จักรพล ผลละออ 2018

---------------------------------------------

 

ลำดับขั้นของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษย์ชาตินั้นกำเนิดขึ้นจากความพยายามในการต่อสู้เพื่อจะยกระดับและแยกตัวเองขึ้นจากบรรดาสิ่งมีชีวิตอื่นๆของมนุษย์ การต่อสู้ดังกล่าวนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อ 7 ล้านปีก่อนเมื่อบรรพบุรุษที่ห่างไกลของมนุษย์นั้นเริ่มต้นที่จะยืนสองขาและเปลี่ยนขาหน้าให้กลายเป็นมือที่สามารถใช้ทำการผลิตได้ และนับแต่นั้นเป็นต้นมาความสำเร็จของพัฒนาการทางสังคมทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของกำลังการผลิตของแรงงาน – หรือกล่าวอีกอย่างก็คือการพัฒนากำลังอำนาจในการเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์

สังคมมนุษย์นั้นได้เดินทางผ่านลำดับขั้นต่างๆทางประวัติศาสตร์มาอย่างชัดเจน และในทุกๆสังคมนั้นก็ล้วนแล้วแต่วางรากฐานอยู่บนวิถีการผลิตที่แน่นอนซึ่งแสดงออกผ่านระบบของความสัมพันธ์ทางชนชั้นที่ชัดเจน นอกจากนี้มันยังแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านมุมมองทางสังคม, จิตวิทยา, ศีลธรรม, กฎหมาย และศาสนา

ความสัมพันธ์ระหว่างรากฐานทางเศรษฐกิจของสังคมกับโครงสร้างส่วนบน (อุดมการณ์, ศีลธรรม, กฎหมาย, ศิลปะ, ศาสนา, ปรัชญา ฯลฯ) นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงราบเรียบง่ายดายหากแต่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสูงหรือแม้กระทั่งมีความสัมพันธ์ที่มีลักษณะขัดแย้งกันเอง เส้นใยที่มองไม่เห็นที่เชื่อมโยงกำลังการผลิตเข้ากับความสัมพันธ์ทางชนชั้นนี้ได้สะท้อนออกมาให้เราเห็นผ่านธรรมเนียมหรือการปฏิบัติอันสับสนและบิดเบี้ยวในความคิดของมนุษย์ และความคิดที่มีที่มาตั้งแต่ยุคอดีตบุพกาลนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลด้านจิตใจแบบรวมหมู่เป็นระยะเวลายาวนาน และยังคงดำรงอยู่ต่อมาหลังจากรากฐานที่แท้จริงที่พวกเขาพยายามบิดพริ้วนั้นได้จางหายไป ศาสนานั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมันคือเรื่องของความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธี ซึ่งมาร์กซ์ได้เขียนอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนดังนี้

 

“ในประเด็นเรื่องปริมณฑลของอุดมการณ์ซึ่งทะยานสูงขึ้นไปในอากาศ, ศาสนา, ปรัชญา,ฯลฯ นั้นล้วนแล้วแต่มีต้นตอหรือสืบเชื้อสายมาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถูกค้นพบการดำรงอยู่และจับต้องได้ในยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองว่าไร้สาระในปัจจุบัน บรรดาความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์, ของความเป็นมนุษย์, จิตวิญญาณ, พลังเหนือธรรมชาติ, ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงองค์ประกอบของรากฐานทางเศรษฐกิจเชิงลบเท่านั้น หากแต่ความด้อยพัฒนาด้านเศรษฐกิจของยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นถูกส่งเสริม ถูกกำหนด และกระทั่งมีสาเหตุของความด้อยพัฒนามาจากความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อธรรมชาติ และถึงแม้ว่าความจำเป็นทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางธรรมชาติซึ่งจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มันจึงเป็นเรื่องที่ดูจะอวดรู้เกินไปที่จะพยายามทดลองหรือค้นหาสาเหตุทางเศรษฐกิจของเหตุการณ์ทั้งหมดในยุคบุพกาลอันไร้เหตุผลนี้”

 

“ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั้นคือพัฒนาการของความพยายามที่จะค่อยๆลบเลือนความไร้เหตุผลดังกล่าวนี้หรือทำให้มันมีความไร้เหตุผลน้อยลงให้มากที่สุด บรรดาผู้คนที่ยอมรับกับเรื่องเหล่านี้ทำให้พะวกเขาได้เข้าไปอยู่ในปริมณฑลของการแบ่งงานกันทำและประจักษ์แก่ตนเองว่าพวกเขากำลังทำงานอยู่ในพื้นที่อันเป็นอิสระ และตราบเท่าที่พวกเขาได้ก่อร่างกลุ่มอิสระหรือพื้นที่อิสระเหล่านี้ขึ้นภายในสังคมของการแบ่งงานกันทำ ตราบเท่าที่พวกเขายังคงทำการผลิต รวมถึงความผิดพลาดของพวกเขานั้นได้ส่งผลในทางกลับกันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือพัฒนาการทางสังคมทั้งหมด แม้กระทั่งพัฒนาการทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและอิทธิพลของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ” (Marx and Engel, Selected Correspondence, pp. 482-3)

 

และมาร์กซ์ได้เขียนอธิบายเอาไว้อีกดังนี้

 

“แต่ปรัชญาในทุกยุคทุกสมัย นับตั้งแต่มันมีปริมณฑลที่ชัดเจนในระบบแบ่งงานกันทำนั้นมีหลักหรือองค์ประกอบที่ชัดเจนในทางปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อมาจากยุคก่อนๆหน้า นั่นทำให้แม้แต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาการทางเศรษฐกิจก็สามารถที่จะกลายเป็นประเทศที่ก้าวหนาทางปรัชญาได้” (Marx and Engel, Selected Correspondence, pp. 482-3)

 

อุดมการณ์, ธรรมเนียมประเพณี, ศีลธรรม, ศาสนา, ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อรูปความคิดความเชื่อของมนุษย์ ทฤษฎีมาร์กซิสต์นั้นไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ชัดเจนนี้ ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่นักจิตนิยมเชื่อกัน จิตสำนึกโดยทั่วไปของมนุษย์นั้นมักจะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมอย่างมาก ผู้คนจำนวนมากนั้นไม่ชื่นชอบการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หรือการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง พวกเขามักจะยึดเกาะอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเชื่อถือและคุ้นเคยนั่นคือ สถาบันการเมืองที่เขารู้จัก, ศาสนา, ศีลธรรม, ผู้นำและพรรคการเมืองในอดีต ความเคยชิน สิ่งซ้ำเดิม ประเพณีธรรมเนียมเดิมๆเหล่านี้เป็นเสมือนตุ้มถ่วงความเจริญที่ทับอยู่บนไหล่ของมนุษยชาติ และด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้จิตสำนึกนั้นมีความล่าช้ากว่าปรากฎการณ์

อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าถึงสถานการณ์หรือช่วงเวลาหนึ่งนั้นมันจะเกิดปรากฎการณ์ขนาดใหญ่ที่ทำให้มนุษย์ตั้งคำถามต่อความเชื่อและสมมุติฐานเดิมของพวกเขา พวกเขาจะก้าวออกจากความเชื่อเดิม, จากความเฉื่อยชาไม่ยินดียินร้าย และจะมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ในห้วงเวลาดังกล่าวนี้จิตสำนึกนั้นจะสามารเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเป็นปฏิวัติ และเส้นของพัฒนาการของสังคมมนุษย์ที่เคยเป็นเส้นตรงราบเรียบอย่างคงที่เชื่องช้านั้นก็จะถูกขัดจังหวะและเร่งจังหวะด้วยการปฏิวัติอันเป็นกลไกและแรงผลักดันสำคัญในความก้าวหน้าของมนุษยชาติ.