Althusser1993's picture
communism will win

Blog ของ กันกัน (สมาชิก Group of comrades) สำหรับรวบรวมบทความแปลทางทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และบทวิเคราะห์ของลัทธิ Marxism

บล็อกของ Althusser1993

กลุ่มผู้ไร้ความมั่นคง : กลุ่มพลังใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม Guy Standing (2014)

กลุ่มผู้ไร้ความมั่นคง* : กลุ่มพลังใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม

Guy Standing (2014)

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Althusser1993