Apolitical's picture
สมมติว่ามีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่จริง ..

บล็อกของ Apolitical

Soak the Rich การแลกเปลี่ยนว่าด้วยทุน หนี้ และอนาคต โดย เดวิด เกรเบอร์ และ โตมาส์ ปิเก็ตตี้ (ตอนที่ 2)

Soak the Rich การแลกเปลี่ยนว่าด้วยทุน หนี้ และอนาคต (ตอนที่ 2)
โดย เดวิด เกรเบอร์ (David Graeber - G) และ โตมาส์ ปิเก็ตตี้ (Thomas Piketty - P) 

Soak the Rich การแลกเปลี่ยนว่าด้วยทุน หนี้ และอนาคต โดย เดวิด เกรเบอร์ และ โตมาส์ ปิเก็ตตี้ (ตอนที่ 1)

(แปล) Norberto Bobbio - Liberalism and Democracy บทที่ 17 ประชาธิปไตยกับภาวะปกครองไม่ได้

บทที่ 17 ประชาธิปไตยกับภาวะปกครองไม่ได้ (Democracy and Ungovernability)

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Apolitical