saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์: เพลงรัก

ดูกร... ภราดา ...  ภราดร ...  โปรดอย่าได้  ฉงนฉงาย
ค ว า ม ห ม า ย ชี วี  เพลานี้
ณ  ที่ซึ่ง  มนุษยชาติ  โ อ บ ก อ ด ป ฐ พี
ณ ที่ซึ่ง เวลานี้  เ ธ อ มี รั ก ป ร ะ จั ก ษ์ ใ จ

รั ก มิ ต้อง ฝัน ... รั ก  นั้นคือ รั ก จ ริ ง !
“ ค ว า ม รั ก นั้ น ยิ่ ง ใ ห ญ่ ”
เริงรำร้อง  เที่ยวท่องไป
สู่จุดหมายปลายทางแห่ง   เ พ ล ง รั ก นิ รั น ด ร์

ณ ที่นี่ ... ที่นั่น ... ที่โน่น! นั้นมี  รัก!
เราผ่อนพักชีวา  รั ก รั ง ส ร ร ค์
เ มื่ อ  วิ ญ ญ า ณ  แห่ง  รั ก  โ อ บ ก อ ด กัน
โ ล ก = น ร ก – ส ว ร ร ค์  เป็นฉันใด  มิ รู้ แ ล้ ว!

วสันตฤดู ,  1 สิงหาคม 2550
“สุดสะแนน” ,ล้านนาอิสรา , เชียงใหม่
รจนา  ในวันเกิดของ “ม้า” ... นักดนตรีบรรเลงที่ “สุดสะแนน”

** จากบทเพลง “รักติดปีก” ของ “จ๊อบ – บรรจบ พลอิน”

1
พี่น้องชนเผ่า ปว่าเกอญอ(กะเหรี่ยง) ร่วมแจมบรรเลงดนตรี
ณ ราตรีแห่งท้องสนามหลวง สนามราษฎร์

2
สหายมด .. วนิดา ตันติวิทยาพิทักษณ์  คนเดือนตุลาฯผู้คงมั่น กับ “บารมี ชัยรัตน์”
ซึ่งทั้งสองเป็นที่ปรึกษาของสมัชชาคนจน  ร่วมกับพี่น้องยืนบนเวที ณ ท้องสนามหลวงยามราตรี 
จุดเทียนแห่งชัยให้กำลังใจพี่น้องสมัชชาคนจน

3
พ่อแก่ – แม่แก่  และลูก หลาน แห่งสมัชชาคนจน  เดินขบวน ณ ท้องสนามหลวง – สนามราษฎร์ 
มาทวงหนี้จากรัฐทุกรัฐที่รุกรานรากเหง้าวิถีชีวิตของพี่น้อง –ของโลกสังคม!

4
ประกายโชนฉานแห่งโลก เอกภพ จักรวาล

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์: เริงระบำร่ายบทกวีแห่งพลังมหาชน

picture

picture

picture
ภาพจาก แฟ้มข่าวประชาไท

(๑) Excellent Life Rhythm
(เป็นจังหวะชีวิตที่แสนวิเศษนัก)

ปลายฤดูฝน – ต้นฤดูหนาว
แสง สี เสียง แห่งแม่พระธรรมชาติ อันเป็นรากเหง้า แห่งวิถีชีวิตเพื่อนมนุษยชาติ ช่างงดงาม หลากสีสันนัก!
--- ดวงตะวัน ดวงดาว เดือนเสี้ยว –
- กลางฤดูปลายฝน ต้นหนาว
-- ฯลฯ --- ฯลฯ --- ฯลฯ---
เริงระบำ รำร่ายฟ้อน
เป็น Rhythm… เป็นจังหวะดนตรีแห่งสีสัน ช่างงดงามนัก
Excellent Life Rhythm
เป็นจังหวะชีวิตที่แสนวิเศษนัก!
“ Life is Very Beautiful”
ชีวิตช่างงดงามนัก หากโครงสร้างสังคม สามานย์ เปลี่ยนแปลง

(๒) หมดเวลาของคุณแล้ว!

Hello!
พณฯหัวเจ้าท่าน คมช.
หมดเวลาของคุณแล้ว!
อย่าสืบต่ออำนาจต่อไปอีกเลย!
อย่าเผด็จการฟัสซิสม์ ต่อประชาชน
อย่าออกกฎหมายสามานย์ ห่วย ๆ โดยไม่ผ่านมติอนุมัติ ของประชาชน!
… มากด- ขู่ ข่มเหงประชาชน!
Hello!
พณ. หัวเจ้าท่าน คมช.
ในนามแนวรบด้านวัฒนธรรม ที่ล้ำลึกทรงพลัง เปี่ยมความหมาย!
--- กวี
--- ศิลปิน
--- นักคิด-นักเขียน
ฯลฯ --- ฯลฯ --- ฯลฯ
เริงระบำ รำร่ายฟ้อน
ด้วยปลายคมปากกา ดินสอ สี แสง เสียง บทละคร
----กำปั้น!
คมช. !
เผด็จการฟิสซิสม์ ท๊อบบูททมินฬ์
หรือเผด็จการทุกรูปแบบ… ทุกสายพันธุ์
หมดเวลาของคุณแล้ว!
ประชาชนจักมีจังหวะบทเพลงชีวิตกำหนดวิถีของตัวเอง!
คมช.
อัญเชิญคุณลงจากเวทีซะดีๆ
พลังมหาประชาชนสำแดงบอกพวกเธอว่า…
“สุดแสนที่จะทนทานได้”
จงลงจากเวที
มิเช่นนั้น
มหาประชาชนจัก(ขอโทษ) ถีบคุณกระเด็นตกลงจากเวที!
มีทางเลือกให้คุณแล้ว
จงลงจากเวที!
โลกร้อนแล้วนะโว๊ย
ประชาชนจงเจริญ! •

๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : 14 ตุลา 16 - 6 ตุลา 19 ฉัน รัก เธอ

pic

ล ม ห น า ว เ ห นื อ พั ด โ ช ย ม า
ยามต้องไล้ผิวกาย
ร้อน ที่รุ่ม ก็ คลาย
กลิ่นอาย เหมันตฤดู มิรู้เลือน

น ก น้ อ ย ๆ สีเหลืองเรืองเรื่อ
โบยบินทุกแหล่งหล้ามิรู้หน
โผร่อนจับเกาะกิ่งก้านต้นมะขามสนามหลวง – สนามราษฎร์
ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว – ตามไล่ทักทายกัน
โ อ ... ก็นานนักแล้วซิหนอที่พวกเจ้ามิได้มาพบกัน!

ณ เบื้อง ฟ้าบน
ด ว ง ต ะ วั น สาดแสงแรงกล้า
น ก พิ ร า บ ข า ว พราวอันมิถ้วนนับ
สะพรึบสะพรั่ง โบยบิน ฉวัดเฉวียน เวียนว่อน ... ราวจักข่ม คคนานต์
พราวปีกขาว สะพรึบสะพรั่ง โบยบิน ฉวัดเฉวียน เวียนว่อน
เริงรำร่อนจับเกาะกอดโดมแดนธรรม... ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
โ อ !... ดูช่างงามเกลื่อนกลาดไปทั่วดินแดนเสรี ... เ จ้ า น ก เ ส รี !
แ ล ณ ลานโพธิ์ เล่า
ใ บ โ พ ธิ์ ก็ พลิกพลิ้วระริกริก ระเริงร่า แกร่งกล้า – กล้า โห่ร้องขานรับกันกรูกราว – กรูเกรียวง
ใ บ โ พ ธิ์ ก็โห่ร้องขานรับ กัน กรู กราว กรูเกรียว
ยามเมื่อพระพายรำเพยพัด

--- ยัง เย็นยะเยืยบเยือกแห่ง ส า ย น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า เล่า
แ ม่ เ จ้ า ก็ ถ ะ ถั่ ง หลั่งไหลอันมิสุดสิ้น
โหม คลื่นอย่าง ครื้นเครง ทุกวัน – คืน มิรู้รา – มิรู้เลือน
โ อ !... สามสิบสี่ปี – สิบสี่ตุลาฯ !
บ า !... สามสิบเอ็ดปี – หกตุลาฯ!
ยังจำได้ ... ยังจำได้
มิรู้ลืม – มิรู้เลือน

ไม่ โกรธ --- ไม่ เกลียด
ไม่ เคืองเคียดแค้น อาฆาต พยาบาท ใดๆต่อไปอีกแล้ว!
---- ใ ห้ ก า ล เ ว ล า วั ด คุ ณ ค่ า !
---- ใ ห้ ธ ร ร ม ช า ติ ชี วิ ต จิ ต วิ ญ ญ า ณ ตั ด สิ น !

โ อ้ ... 14 ตุลาฯ 16

อา... 6 ตุลาฯ 19

พั น ธุ์ พื ช เ ดื อ น ตุ ลาฯ !!!

ฉั น รั ก เธ อ

ฉั น รั ก เ ธ อ

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

pic

pic

แด่.... ประชาชน นิสิตนักศึกษา แลผองเพื่อน เดือนตุลาฯ ผู้หยัดยืนในอุดมการณ์ที่งดงามเป็น
นิรันดร์ และแด่ คนเดือนตุลาฯ ที่ ดูเหมือน เปลี่ยนสี แปรธาตุ ไปซะแล้ว เมื่อถูกคลื่นอ๓ิ
มหาบริโภคทุนนิยม – สามานย์สุดโต่ง สาดซัด ไป อย่างไร้ชีวิตชีวา ฯลฯ กระทั่งรุกราน
รากเหง้าชีวิตประชาชน

แด่.... พี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครา “พฤษภาทมิฬ ปี 35”

แด่.... พี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อรากเหง้าวิถีชีวิตของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง... พรบ. ป่า
ชุมชน การต่อต้านโรงงานไฟฟ้า – ถ่านหิน การสร้างเขื่อน การระเบิดเกาะแก่ง ฯลฯ

แด่.... นักธุรกิจกินเมือง – การเมือง และรัฐบาลเผด็จการพลเรือนรัฐสภาสามานย์ทุกยุคที่อ้าง
เสียงข้างมากโดยการซื้อเสียง (เราไม่โทษประชาชนดอก เพราะประชาชนไม่มีที่พึ่งมาทุกยุค)
เพื่อเข้ามากอบโกยโกงกิน ปล้นชาติ ปล้นประชาชนอย่างน่าทุเรศ!

แด่.... รัฐบาลและเผด็จการทหาร ค.ม.ช พวกคุณลงจากเวทีได้แล้ว!

แด่.... คารวะแด่พี่น้องประชาชนพม่า (พระสงฆ์ แม่ชี นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ) ที่ต่อสู้กับ
รัฐบาลเผด็จการทหารฟัสซิสม์ “สล็อก” หฤโหด

แด่.... พี่น้องประชาชนทั่วโลกที่กำลังต่อสู้ เพื่อรากเหง้าวิถีชีวิตของตนและของโลกโดยองค์รวม
และกำลังต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการในประเทศสมมุติของตัวเอง ฯลฯ

แด่.... ฯลฯ ..... ฯลฯ ...... ฯลฯ

โลก เอกภพ จักรวาล อวยพรชัย!

pic

pic

(1)

จักรวาลอวยพรชัย
ณ ยามราตรีกาล
ดวงดาวเดือนพราวพร่างบนทุ่งฟ้า
วิบ วิบ วับ วับ เปล่งประกายทอแสงเจิดจ้า
อวยพรชัยแด่โลก ชีวิต!

แล ณ ยามอรุณรุ่ง
ดวงตะวันสาดแสงสีทองส่องโลกหล้า
วิหคนกกามวลสรรพสิ่ง – สรรพชีวี
...เริงระบำรำร่ายฟ้อน
อวยพรชัยแด่ผองเพื่อนมนุษยชาติ!

ณ คืนวันแห่งการสัปประยุทธ ต่อสู้
ด้วยอหิงสา ศานติวิธี
พี่น้องม่าน พี่น้องชนเผ่าทั้งผอง
...แล สตรีเหล็ก “ออง ซาน ซูคยี”
รวมทั้งผองเพื่อนพี่น้องร่วมโลกร่วมแผ่นดินแห่งดาวโลกดวงนี้
ต่างคล้องแขนร่วมเดินทางเปล่งร้องขับขานบทเพลงแห่งชัย
...ชัย...ชัย...ชัย !

ดูรา...ภราดา...ภราดา
ยลดูด้วยประกายดวงตาปลื้มปิติ
...ดูซี...ดูซี...
“มองดูความจริงซี”
พระคุณท่าน แม่ชี...พระสงฆ์องคเจ้า
เดินจงกรม สวดมนต์ให้ประชาชน
แลร่วมขับขานบทเพลงสวดแห่งเสรี!
ท่านเป็นทัพหน้าพร้อมประจญประจัญบาน
กับหมู่มาร อสูร ทุกผู้ !
สาเหตุ เป็นด้วย เพราะ...
“สุดแสนที่จักทนทานได้”
ท่านจึ่งพร้อมประจญประจัญบานกับมารปีศาจ อสูร
ด้วยอหิงสา ศานติวิธี เมตตาธรรม
กรุณา ปราณี แลยืนหยัดมั่น
เถิดเหล่าพี่น้องเผด็จการฟัสซิสต์สลอร์คแห่งมิยันม่า
คุณจงลงจากเวทีที่คุณเล่นละครจอมปลอมมานานแสนนานแล้ว !
จงลงจากเวทีอันแสนทุเรศซะดีๆ
หมดเวลาของเธอแล้ว !
หมดเวลาของเธอแล้ว !

โลก เอกภพ จักรวาล อวยพรชัยให้ประชาชน
...มหาประชาชน จงเจริญ !

pic

pic

(2)

หัวใจจิตวิญญาณมนุษยชาติมิเคยตาย !
เผด็จการท็อปบูททมิฬมิยันม่าร์
ถ้าเธอจักเข่นฆ่าทำร้ายจับกุมคุมขังประชาชน
...กระทั่งเข่นฆ่าทำร้ายพระสงฆ์องคเจ้า !
นั่นคือ บาปหนาที่เธอกระทำ
ด้วยความโลภ โกรธ หลง ผลประโยชน์ของเธอเอง
...Hello...เผด็จการฟัสซิสต์การท็อปบูททมิฬ
จงจำใส่ใจเอาไว้จนตาย...
หัวใจจิตวิญญาณอันบริสุทธ์ของประชาชน
มนุษยชาติมิเคยตาย
เธอผองนั่นแหละจักตายเอง !
จงจดจำเอาไว้...หมู่มารทั้งผองจักตายเอง !
มหาประชาชนจงเจริญ !
เผด็จการจงพินาศ !

ด้วยพลังใจจากประชาชนชาวไทย
แสงดาว ศรัทธามั่น

หมายเหตุ : บทกวีชิ้นนี้เขียนขึ้นอ่านในงานชุมนุมภาวนาส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวพม่าที่กำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao