streetlawyer's picture
ดงกฎหมาย คือพงไพรแห่งกองกระดาษที่คนทั่วไปมิอาจเข้าใจได้ง่าย แต่เราจะเปลี่ยนหลักกฎหมายให้ประชาชนรับรู้ และนำมาสู้เพื่อสิทธิของตนได้มากขึ้น

ดงกฎหมาย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชุดแรก "คลินิกกฎหมาย" เราจะนำเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เป็นปัญหาด้านกฎหมาย มาบอกเล่าก่อนจะเอาหลักกฎหมายเบื้องต้นมาแก้ไขให้เกิดความสบายใจในชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง "โอ้ย...กฎหมาย ง่ายๆหน่อยได้ไหมนะ" เราจะนำหลักกฎหมายที่เข้าใจยากซับซ้อนเป็นนามธรรมจับต้องยาก มาเปลี่ยนเป็นรูปธรรมพร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจนำไปใช้ได้จริง

บล็อกของ streetlawyer

กฎหมายกับเทคโนโลยี 12: ช่องทางกระจายข้อมูลและความรู้ในโลกดิจิทัล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดที่ผู้คนจำนวนมากขาดความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิตโดยตรง รัฐในฐานะผู้คุ้มครองสิทธิประชาชนและยังต้องทำหน้าที่กระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย จึงมีภาระหนักในการสถาปนาความ “เชื่อมั่น” ให้เกิดขึ้นในใจประชาชนที่ลังเลต่อการเข้าร่วมสังฆกรรมใน

กฎหมายกับเทคโนโลยี 11: สื่อกลางแลกเปลี่ยนในตลาดดิจิทัล

โลกเสมือนจริงเป็นสื่อใหม่ในโลกยุคดิจิทัลที่แสดงด้วยภาพและเสียงสามมิติซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโลกที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านี้ ทำให้เกิดเป็นสังคม (Community) ภายในโลกเสมือนจริงที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ แต่มิใช่เพียงการเข้าไปรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสเพียงเท่านั้น นอก

กฎหมายกับเทคโนโลยี 10: การจัดตั้งตลาดบนพื้นฐานของสัญญาสุดฉลาด

การทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการเข้าร่วมสัญญาอย่างรวดเร็วสะดวกลดอุปสรรค ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตก็ด้วยไม่ต้องการเดินทางหรือไม่ต้องมีตัวกลางในการประสานความร่วมมือหรือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้รับรองสถานะของสัญญาในลักษณะตัวกลางแบบที่ต้องทำในโลกจริง ที่อาจถูกกฎหมายบังคับให้ทำตามแบ

กฎหมายกับเทคโนโลยี 9: ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และมูลค่าของสิ่งที่อาจถือครองเอาได้ในโลกเสมือน

โลกเสมือนจริง (Virtual World) คือสภาพแวดล้อมเสมือนซึ่งสร้างและปฏิบัติการด้วยซอฟต์แวร์ (Software) ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Platform) สิ่งแวดล้อมเสมือนเหล่านี้ออกแบบมาให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้โลกเสมือนจริงสามารถใช้ตัวตนเสมือนหรืออวตาร (Avatar) ในการท่องไปในโลกนั้น โดยสามารถติดต

กฎหมายกับเทคโนโลยี 8: อวัตถุทรัพย์ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในเศรษฐกิจดิจิทัล

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์ โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเด็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถห้ามปรามการเผยแพร่ความคิดหรือการแสดงออกในงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างเหตุแห่งการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนอย

กฎหมายกับเทคโนโลยี 7: การแบ่งปันและการกระจายความมั่งคั่งย้อนคืนสู่สังคม

ความเฟื่องฟูของเศรษฐกิจดิจิทัลที่สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการจำนวนมหาศาลแต่นำมาซึ่งความกังขาว่า สังคมได้อะไรจากการเติบโตของบรรษัทขนาดใหญ่ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ อันเป็นที่มาของเรื่อง การจัดเก็บภาษีดิจิทัลได้กลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับหลาย ๆ รัฐบาล ในยุโรป เช่นใน เยอรมนี

กฎหมายกับเทคโนโลยี 6: เตรียมระบอบกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คำถามที่สำคัญในเศรษฐกิจการเมืองยุคดิจิทัล ก็คือ บทบาทหน้าที่ของภาครัฐรัฐท่ามกลางการเติบโตของตลาดดิจิทัลที่ภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันและก่อร่างสร้างระบบมาตั้งแต่ต้น  ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในรัฐให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง   อย่างไรก็ดีความเจริญก้าวหน้าของตลาดย่อมเกิดบนพื้นฐานของความเชื่อ

การเมืองของกฎหมาย 84: ข้อเสนอส่งเสริมสิทธิคนทำงานยุคดิจิทัล

แนวทางในการส่งเสริมสิทธิคนทำงานในยุคดิจิทัลประกอบไปด้วย 2 แนวทางหลัก คือ
1. การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ระหว่าง แพลตฟอร์ม กับ คนทำงาน
2. การพัฒนารัฐให้รองรับสิทธิคนทำงานอย่างถ้วนหน้า

การเมืองของกฎหมาย 83: วิถีชีวิตคนทำงานในแพลตฟอร์มดิจิทัล

เนื่องจากการทำงานของคนในแพลตฟอร์มดิจิทัลในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำให้ปริมาณคนที่เข้ามาทำงานมีไม่มากนัก และเป็นช่วงทำการตลาดของเหล่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการดึงคนเข้ามาร่วมงานกับแพลตฟอร์มตนยังผลให้สิทธิประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมทำงานกับแพลตฟ

การเมืองของกฎหมาย 82: มาตรการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ

รัฐชาติในโลกปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้บุคคลเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่อยู่ แหล่งทำมาหากินได้อย่างอิสระ เสรีมาตั้งแต่การสถาปนารัฐสมัยใหม่ขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก   เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง ไทย พม่า ลาว หรือกัมพูชา   ก็ล้วนเกิดพรมแดนระหว่างรัฐในลักษณะที่เป็นขอบเขตพรมแดนเพื

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ streetlawyer