streetlawyer's picture
ดงกฎหมาย คือพงไพรแห่งกองกระดาษที่คนทั่วไปมิอาจเข้าใจได้ง่าย แต่เราจะเปลี่ยนหลักกฎหมายให้ประชาชนรับรู้ และนำมาสู้เพื่อสิทธิของตนได้มากขึ้น

ดงกฎหมาย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชุดแรก "คลินิกกฎหมาย" เราจะนำเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เป็นปัญหาด้านกฎหมาย มาบอกเล่าก่อนจะเอาหลักกฎหมายเบื้องต้นมาแก้ไขให้เกิดความสบายใจในชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง "โอ้ย...กฎหมาย ง่ายๆหน่อยได้ไหมนะ" เราจะนำหลักกฎหมายที่เข้าใจยากซับซ้อนเป็นนามธรรมจับต้องยาก มาเปลี่ยนเป็นรูปธรรมพร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจนำไปใช้ได้จริง

บล็อกของ streetlawyer

การเมืองของกฎหมาย 81: เราไม่รักกันได้อย่างไร

นับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ “สีเสื้อ”   สื่อกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นตัวสะท้อนภาพของคนและสังคมเพื่อขับเน้นประเด็นเคลื่อนไหวทางสังคมให้ปรากฏเป็นขบวนการทางการเมืองที่มีผู้คนเข้าร่วมอย่างมากมายมหาศาล และมีกิจกรรมทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ   ดังนั้นอำนาจในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร จึงเป็นป

การเมืองของกฎหมาย 80: สังคมไทยต้องเปลี่ยนรัฐไทยให้อำนวยความยุติธรรม

สังคมไทยเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง แตกแยก และปะทะกันอย่างรุนแรงทั้งในด้านความคิด และกำลังประหัตประหารกัน ระหว่างการปะทะกันนั้นระบบรัฐ ระบบยุติธรรม ระบบคุณค่าเกียรติยศ และวัฒนธรรมถูกท้าทายอย่างหนัก จนสูญเสียอำนาจในการบริหารจัดการรัฐ   ในวันนี้ความตึงเครียดจากการเผชิญหน้าอาจเบาบางลง พร้อมกันชีวิตผ

กฎหมายกับเทคโนโลยี 5: อยากเอาข้อมูลคนอื่นไปใช้ต้องทำยังไง

เศรษฐกิจและการเมืองยุคดิจิทัล ใช้ข้อมูลของประชาชนและผู้บริโภคเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจตลาดการเมืองและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีเจ้าของข้อมูลทั้งหลายได้รับประกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามอำเภอใจไม่ได้ เว้นแต่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กฎหมายยอมรับ หรือได้รับความยินยอมจากเจ

กฎหมายกับเทคโนโลยี 4: แนวทางการเก็บรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์โดยเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

หากรัฐไทยต้องการสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มาบังคับกับการวิจัยในพันธุกรรมมนุษย์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจำต้องมีมาตรการประกันสิทธิเจ้าของข้อมูลพันธุกรรมให้สอดคล้องกับมาตร

การเมืองของกฎหมาย 79: ระบอบประชาธิปไตยไร้การแทรกแซงโดยกองทัพ

กองทัพเป็นรากเหง้าที่สำคัญของความขัดแย้งเนื่องจากทหารเข้ามามีบทบาทแทรกแซงทางการเมืองมานาน โดยการข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง การใช้อิทธิพลกดดันนโยบายของรัฐบาล กดดันเพื่อเปลี่ยนรัฐมนตรี และการยึดอำนาจโดยปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งทหารมักอ้างว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ระบบการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควรมีการฉ้อ

การเมืองของกฎหมาย 78: ค่าเช่าและความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจ

 ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเรียกร้องมาตลอด คือ การผูกขาด ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มผลประโยชน์ที่ทรงอำนาจ แล้วนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ขบวนการความเป็นธรรมทางสังคมเสนอให้แก้ไข   บทความนี้จะพยายามแสดงให้เห็นความสัมพัน

การเมืองของกฎหมาย 77: เป็นเกรียนเน็ตดื้ออาจโดนอะไร

การแสดงออกไม่ว่าจะในสื่อเก่าหรือสื่อใหม่ย่อมมีขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ดังนั้นรัฐจึงได้ขีดเส้นไว้ไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพจนไปถึงขั้นละเมิดสิทธิของผู้อื่นเอาไว้ในกรอบกฎหมายหลายฉบับ บทความนี้จะพาชาวเน็ตไปสำรวจเส้นพรมแดนที่มิอาจล่วงล้ำให้เห็นพอสังเขป

การเมืองของกฎหมาย 76: การช่วยเหลือด้านอาหารในยามฉุกเฉินไม่ให้เกิดการพึ่งพิง

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อดอยากหิวโหยที่นั้นดำเนินการได้โดยตรงด้วยมาตรการความช่วยเหลือด้านอาหารโดยตรง (Food Aid) ซึ่งมีทั้งมาตรการระหว่างประเทศ และมาตรการภายใน   ในบทความนี้จะนำเสนอมาตรการและกรณีศึกษาที่ใช้ในการช่วยเหลือด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านั้น แต่ความแตกต่างจากการสงเคราะห์หรือ

การเมืองของกฎหมาย 75: การแก้ปัญหาความหิวโหยในสถานการณ์ภัยพิบัติ

มาตรการสำหรับการแก้ปัญหาความอดอยากหิวโหยที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้นสามารถดำเนินการได้ใน 3 ช่วงเวลา ก็คือ การเตรียมตัวก่อนภัยพิบัติจะเกิด การบรรเทาและแก้ไขปัญหาในขณะเกิดภัยพิบัติ การเยียวยาและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านไปแล้ว   ในบทความนี้จะนำเสนอมาตรการและกรณีศึกษาที่ใช้ในการขจัดความหิวโหยในสถานก

การเมืองของกฎหมาย 74: ก่อนจะเป็นครัวโลก คนไทยอิ่มท้องรึยัง

มาตรการทั่วไปที่ใช้ในการประกันความอิ่มท้องของประชากรในประเทศตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่รัฐบาลไทยประกาศสมาทานยึดถือนั้น ตั้งอยู่บนหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิด้านอาหาร นั้นหมายถึงรัฐไทยต้องมีมาตรการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิประกอบด้วย กรอบทางกฎหมาย   กรอบทางนโยบาย   และก

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ streetlawyer