การคุกคาม ความรุนแรง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 95: สภาพปัญหาของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

สถานการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศนั้น มีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัยที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการละเมิดต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศที่เกิดจากข้อค้นพบจากกรณีศึกษา มีปัจจัยดังต่อไปนี้


1. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริบทภายในประเทศ

Subscribe to การคุกคาม ความรุนแรง นักปกป้องสิทธิมนุษยชน