การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ จริยธรรมวิจัยในคน

กฎหมายกับเทคโนโลยี 4: แนวทางการเก็บรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์โดยเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

หากรัฐไทยต้องการสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มาบังคับกับการวิจัยในพันธุกรรมมนุษย์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจำต้องมีมาตรการประกันสิทธิเจ้าของข้อมูลพันธุกรรมให้สอดคล้องกับมาตร

Subscribe to การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ จริยธรรมวิจัยในคน