การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เหลื่อมล้ำ กระบวนการยุติธรรม คุกคาม กลุ่มเสี่ยง

การเมืองของกฎหมาย 63: ภัยคุกคามและการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender – “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” คือ คำแปลทางการของรัฐไทย) ที่องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามไว้นั้นหมายถึง "บุคคลผู้ดำเนินการโดยลำพังหรือร่วมกับบุคคลอื่น กระทำการเพื่อส่งเสริมหรือคุ้ครองสิทธิมนุษยชน"

Subscribe to การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เหลื่อมล้ำ กระบวนการยุติธรรม คุกคาม กลุ่มเสี่ยง