ข้อมูล สินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจแบ่งปัน แพลตฟอร์ม

กฎหมายกับเทคโนโลยี 19: ข้อมูล เป็นสินทรัพย์หรือไม่

Kean Birch นำเสนอปัญหาของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะสินค้าของตลาดนวัตกรรมเทคโนโลยีจำนวน 5 ประเด็น คือ
1.ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของแพลตฟอร์มในฐานะเจ้าของข้อมูลทึ่ถูกรวบรวมโดยนวัตกรรม,

Subscribe to ข้อมูล สินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคล เศรษฐกิจแบ่งปัน แพลตฟอร์ม