คนต่างด้าว แรงงานข้ามชาติ สิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 82: มาตรการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ

รัฐชาติในโลกปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้บุคคลเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่อยู่ แหล่งทำมาหากินได้อย่างอิสระ เสรีมาตั้งแต่การสถาปนารัฐสมัยใหม่ขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก   เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง ไทย พม่า ลาว หรือกัมพูชา   ก็ล้วนเกิดพรมแดนระหว่างรัฐในลักษณะที่เป็นขอบเขตพรมแดนเพื

Subscribe to คนต่างด้าว แรงงานข้ามชาติ สิทธิมนุษยชน