คนไร้บ้าน คนชายขอบ การพัฒนา เมือง สวัสดิการ

การเมืองของกฎหมาย 88: ทุกภาคส่วนต้องส่งเสริมสิทธิคนไร้บ้าน

คนไร้บ้านจัดเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิและด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ สวัสดิการ และหลักประกันด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุที่เป็นกลุ่มซึ่งต้องปะทะโดยตรงกับการพัฒนาเมืองอย่างไม่ยั่งยืนทั้งที่สาเหตุของการออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะนั้นเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมอันเป็นผลลัพธ์ของนโยบายส

Subscribe to คนไร้บ้าน คนชายขอบ การพัฒนา เมือง สวัสดิการ