คนไร้บ้าน คะแนนเสียง นโยบาย เลือกตั้ง พรรคการเมือง สิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 86: ทำไมพรรคการเมืองไม่นับเสียงคนไร้บ้าน

คนไร้บ้านเป็นเสียงที่ไม่ถูกนับ การใช้พลังในลักษณะกลุ่มก้อนทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประโยชน์จากผู้มีอำนาจให้จัดสรรทรัพยากรให้จึงเป็นเรื่องยาก ด้วยสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ

Subscribe to คนไร้บ้าน คะแนนเสียง นโยบาย เลือกตั้ง พรรคการเมือง สิทธิมนุษยชน