ความมั่นคง กอ.รมน. สมช. สนข. สงครามเย็น สอดส่อง สิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 90: การปรับบทบาทหน่วยงานความมั่นคงไทยหลังสงครามเย็น

การนำ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 มาตราเป็นพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  โดยแฝงนัยยะของการสร้าง “รัฐทหาร” ด้วยการขยับขยายขอบเขตอำนาจแก่เจ้าหน้าที่ กอ. รมน.

Subscribe to ความมั่นคง กอ.รมน. สมช. สนข. สงครามเย็น สอดส่อง สิทธิมนุษยชน