ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน รัฐไทย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

การเมืองของกฎหมาย 94: บทวิเคราะห์ความรุนแรงในรัฐไทยโดยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

บทวิเคราะห์ที่ได้จากการถอดบทสัมภาษณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมากประสบการณ์ ในหลากหลายภูมิภาคไปจนถึงความแตกต่างของการทำงานกับกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสิทธิแตกต่างกันไป   เป็นที่ชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นมีชีวิตและอยู่ในวัฒนธรรมแตกต่างไปจากมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและนิติรัฐที่ปรากฏในสังคมตะวันตก ซึ่งสะท้อนผ่านวิ

Subscribe to ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน รัฐไทย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน