ชุมนุม ใช้กำลัง ขอบเขตการใช้สิทธิ การควบคุม

การเมืองของกฎหมาย 68: แนวทางควบคุมการชุมนุมและกฎการใช้กำลัง

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธมีข้อจำกัดที่อาจถูกรัฐเข้าระงับหรือแทรกแซงการใช้สิทธิได้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 4 ในสภาวะฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยู่รอดของชาติที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดถึงเหตุที

Subscribe to ชุมนุม ใช้กำลัง ขอบเขตการใช้สิทธิ การควบคุม