ทรัพย์สิน สินทรัพย์ โลกเสมือน เศรษฐกิจดิจิทัล

กฎหมายกับเทคโนโลยี 9: ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และมูลค่าของสิ่งที่อาจถือครองเอาได้ในโลกเสมือน

โลกเสมือนจริง (Virtual World) คือสภาพแวดล้อมเสมือนซึ่งสร้างและปฏิบัติการด้วยซอฟต์แวร์ (Software) ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของเจ้าของแพลตฟอร์ม (Platform) สิ่งแวดล้อมเสมือนเหล่านี้ออกแบบมาให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้โลกเสมือนจริงสามารถใช้ตัวตนเสมือนหรืออวตาร (Avatar) ในการท่องไปในโลกนั้น โดยสามารถติดต

Subscribe to ทรัพย์สิน สินทรัพย์ โลกเสมือน เศรษฐกิจดิจิทัล