ที่ดิน ปฏิรูป การเมืองของกฎหมาย

การเมืองของกฎหมาย 72: ปฏิรูปที่ดินให้สำเร็จต้องคิดเรื่องกฎหมาย

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินจำเป็นต้องวางแผนในการดำเนินการด้วยความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้นได้ หากต้องการผลักดันข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สำเร็จจึงต้องสามารถทำความเข้าใจลักษณะของข้อพิพาทที่มักเกิดขึ้นในการจัดการที่ดิน   และมีแนวทางในการขับเคลื่อนน

Subscribe to ที่ดิน ปฏิรูป การเมืองของกฎหมาย