นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มเสี่ยง การคุ้มครอง เด็ก สตรี ผู้พิการ เชื้อชาติ แรงงานอพยพ

การเมืองของกฎหมาย 93: แนวทางคุ้มครองนักปกป้องสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ถูกรับรองไว้โดยพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ให้ความสำคัญประกอบจนก่อให้เกิดอนุสัญญาเฉพาะสำหรับกลุ่มเสี่ยงนั้น ๆ ประกอบไปด้วย สตรี, เด็ก, เชื้อชาติ และ แรงงานอพยพ รวมถึง ผู้พิการ โดยกลุ่มเสี่ยงมีสิทธิที่ถูกระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วย

Subscribe to นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มเสี่ยง การคุ้มครอง เด็ก สตรี ผู้พิการ เชื้อชาติ แรงงานอพยพ