ปรองดอง การสื่อสาร ข่าวกรอง วินาศกรรม ความขัดแย้ง

การเมืองของกฎหมาย 81: เราไม่รักกันได้อย่างไร

นับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ “สีเสื้อ”   สื่อกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นตัวสะท้อนภาพของคนและสังคมเพื่อขับเน้นประเด็นเคลื่อนไหวทางสังคมให้ปรากฏเป็นขบวนการทางการเมืองที่มีผู้คนเข้าร่วมอย่างมากมายมหาศาล และมีกิจกรรมทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ   ดังนั้นอำนาจในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร จึงเป็นป

Subscribe to ปรองดอง การสื่อสาร ข่าวกรอง วินาศกรรม ความขัดแย้ง