สงครามเย็น สอดส่อง ความมั่นคง กอ.รมน. สมช. ข่าวกรอง

การเมืองของกฎหมาย 89: หน่วยงานความมั่นคง มรดกจากยุคสงครามเย็น

หลังสิ้นสุดยุคสมัยสงครามเย็น หนึ่งในมรดกตกทอดจากยุคนั้น ได้แก่ หน่วยงานความมั่นคงของรัฐไทยที่มีอำนาจหน้าที่อย่างเข้มข้นในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ควบคุมการสื่อสารและการกระทำต่าง ๆ ของประชาชนที่ผู้มีอำนาจเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง และส่งผลเสียต่อการยืนหยัดสู้เพื่ออุดมการณ์ทางการเมืองช่วงนั้น อาทิ กอง

Subscribe to สงครามเย็น สอดส่อง ความมั่นคง กอ.รมน. สมช. ข่าวกรอง