สอดส่อง สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง ถ่วงดุล ตรวจสอบ เยียวยา

การเมืองของกฎหมาย 92: แนวทางคุ้มครองสิทธิประชาชนจากการสอดส่องโดยรัฐ

แนวทางในการสร้างนโยบาย กฎหมาย และกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนจากการสอดส่องโดยรัฐมาจาการทบทวนมาตรฐานและแนวทางตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก คือ

Subscribe to สอดส่อง สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง ถ่วงดุล ตรวจสอบ เยียวยา