สิทธิมนุษยชน homeless คนเร่ร่อน ที่อยู่อาศัย เมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเมืองของกฎหมาย 85: คนไร้บ้านผู้มีศักดิ์ศรีตามมาตรฐานสากล

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไร้บ้านจำเป็นต้องยืนอยู่บนฐานของกฎหมายที่ประกันสิทธิของบุคคลโดยมิคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายทางสถานภาพใด ๆ แม้คนไร้บ้านจะเป็นปัจเจกชน หรือกลุ่มคนที่มีปริมาณน้อยเพียงไร รัฐก็มีพันธกรณีในการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิให้กลุ่มเสี่ยงนี้โดยเหตุแห่งความเป็นสิทธิมนุษยชนที่ร

Subscribe to สิทธิมนุษยชน homeless คนเร่ร่อน ที่อยู่อาศัย เมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน