อวัตถุทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ แบ่งปัน ดิจิทัล

กฎหมายกับเทคโนโลยี 8: อวัตถุทรัพย์ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในเศรษฐกิจดิจิทัล

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์ โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเด็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์สามารถห้ามปรามการเผยแพร่ความคิดหรือการแสดงออกในงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างเหตุแห่งการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนอย

Subscribe to อวัตถุทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ แบ่งปัน ดิจิทัล