เดือนตุลาฯ

ยุกติ มุกดาวิจิตร: นักศึกษาหลังยุคคนเดือนตุลาฯ

หลังยุค 14 ตุลา 16, 6 ตุลา 19 คนหนุ่มสาวรุ่นหลังมักถูกตั้งคำถามเสมอว่า "นักศึกษาหายไปไหน" กระทั่งสรุปกันไปเลยว่า "ขบวนการนักศึกษาตายแล้ว" แต่ใครจะถามบ้างไหมว่าที่ผ่านมาร่วม 40 ปีน่ะ สังคมไทยมันไม่เปลี่ยนไปบ้างเลยหรืออย่างไร แล้วจะให้ความคิดนักศึกษาหยุดอยู่นิ่งๆ คอยจ้องหาเผด็จการแบบเมื่อ 40 ปีที่แล้วอยู่ได้อย่างไร 

ในห้วงคำนึงขบถโรมานซ์ : ค า ร ว ะ จิ ต วิ ญ ญา ณ เ ดื อ น ตุ ลา - พ ฤ ษ ภา ฯ


         
ฉัน รัก ดวงตาหญิงสาว

เจ็บปวดร้าวจิตวิญญาณ เหลือที    

          โ ล ก แล้งร้อนร้างไร้ทุกที         วันนี้ ด ว ง

ตา เ ธ อ ยังสดใส

          ... ฉัน รัก หัวใจของชายหนุ่ม      ร้อนรุ่ม วิ ญ

ญาณ์ กว่าไหน

          โ ล ก รู้ว่า เ ธ อ นั้นจริงใจ          ด ว ง ตา

บอกไว้ ฉั น รู้

          ... ฉัน รัก หัวใจมนุษยชาติ         งามพิลาส

หลอมรัก สถิตสู้

          หญิงสาว ชายหนุ่ม เชิดชู            แก่เฒ่า

เยาว์วัย กอบกู้ เ ส รี

             ยังจำได้เราก้าวย่างสู่ ทางฝัน       ชนด้นดั้น

ทำลายการก ด ขี่

            เปิดประตูเดือนตุลาฯ ก็พอดี... 37 ปี - 33 ปี เดือนตุลาฯ

- 16 ปี พฤษภาฯ แห่ง -
         - 
ม หา ป ระ ชา ช น

         คารวะดวงใจคนกล้ามิล้าถอย      มิรอคอย - หัวใจคงเข้มข้น

คมตุลาฯ - คมพฤษภาฯ คมกล้าแกร่ง      คมคน หากล่วงพ้นอวิชชา

กล้าฝ่าฟัน

            เย็นสายลมโชยชื่น โลมลูบไล้

เพลงหัวใจผองชนพร้อมรังสรรค์

            ใครจักเปลี่ยนสีแปรธาตุ ไม่ว่ากัน

โลกเรานั้นคงหมุนเคลื่อน มิเปลี่ยนแปร

             ปิด ประตู เดือน ตุลาฯ - พฤษภาฯ ลงเสียบ้าง

             เปิดประตูโลกกว้าง - ปิดบาดแผล

โลกหลอมรัก พ ลั ง หล้า หลอม ด ว ง แ ด

             ยุ ท ธ ศา ส ต ร์ - ยุ ท ธ วิ ธี ... ที่แท้ ต้อง ห ยั ด ยื น

มิใช่ให้ ลืมเลือน เดือนตุลาฯ - พฤษภาฯ

          ด ว ง ใจ ก ล้า ผองเพื่อน อันดาษดื่น

ป ระ วั ติ ศา ส ต ร์ ต้อง จ ดจำปลุกคนตื่น

              หลอม พ ลั ง พลิกฟื้น สั ง ค ม ใ หม่ ให้ ง ด งา ม !!!

                                                                  คารวะรำลึกจิตวิญญาณเดือนตุลาฯ - พฤษภาฯ
                                                                  ผู้กล้าทั้งผู้ที่ยังอยู่ และผู้เสียสละชีพ


--
หมายเหตุ -- บทนี้ เขียนในหนังสือ "ศิลปกับสังคม" ปี 2546 , "สถาบันปรีดีพนมยงค์" และได้เขียนเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ (2551)

 

 

Subscribe to เดือนตุลาฯ