แพลตฟอร์ม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลาดออนไลน์ การกำกับ แบ่งปัน

กฎหมายกับเทคโนโลยี 15: ดุลยภาพแห่งอำนาจระหว่างรัฐกับมหาอำนาจตัวจริงในตลาดอิเล็กทรอนิกส์

แพลตฟอร์มมักเป็นระบบแบบเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหา จากการที่ทำให้การเข้าถึงข้ามเขตอํานาจ ในทางกลับกัน กลับมีการกําหนดให้หน่วยงานกํากับดูแลและผู้ออกกฎหมายต้องร่วมมือกันข้ามพรมแดนแห่งชาติเพื่อประสานระบอบกฎหมายและกฎระเบียบในขณะที่จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงประเด็

Subscribe to แพลตฟอร์ม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลาดออนไลน์ การกำกับ แบ่งปัน