แรงงาน จ้างงานยืดหยุ่น สิทธิ ราชการ ภาครัฐ

การเมืองของกฎหมาย 73: คนทำงานภาครัฐที่ด้อยสิทธิแรงงาน

อุดมการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่นั้น มีจุดก่อตัวมาจากระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยมใหม่ที่เข้ามาพร้อม ๆ กับกระแสแห่งการพัฒนาของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ทำให้เกิดเสรีทางการลงทุนจนนำมาซึ่งรูปแบบการจ้างงานรูปที่มีความยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการของบรรษัท และสามารถตอบโจทย์นักลงทุ

Subscribe to แรงงาน จ้างงานยืดหยุ่น สิทธิ ราชการ ภาครัฐ