Skip to main content

 

การเขียนข่าวที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย

1.ความถูกต้อง ในเรื่องข้อเท็จจริง ความถูกต้องของเหตุการณ์

2.สมดุล ในเรื่องความครบถ้วนของข้อเท็จจริง ไม่เน้นบางประเด็นมากเกินไป ให้ความเสมอภาค ความเป็นธรรม สาระสำคัญ

3.ความเป็นกลาง ในเรื่องตรงไปตรงมา ไม่อคติ ไม่มีการแสดงความคิดเห็นไม่เอนเอียง วางเฉย

4.ความกระชับ ในเรื่องการนำเสนอที่รัดกุม กระชับ ใช้ภาษที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ถูกต้อง ไม่เข้าใจผิด

5.รวดเร็ว ในเรื่องความไวในการนำเสนอ

 

 

บล็อกของ modtanoy

modtanoy
  การเขียนข่าวที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย 1.ความถูกต้อง ในเรื่องข้อเท็จจริง ความถูกต้องของเหตุการณ์ 2.สมดุล ในเรื่องความครบถ้วนของข้อเท็จจริง ไม่เน้นบางประเด็นมากเกินไป ให้ความเสมอภาค ความเป็นธรรม สาระสำคัญ