บล็อกของ rainbow

น อ น ห ลั บ ฝั น ดี น ะ ค ะ

วั น นี้ มี ค ว า ม สุ ข ม า ก   ๆ   กั บ ก า ร เ รี ย น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น

แ ล ะ ก็ ห วั ง ว่ า ทุ ก ค น ที่ ไ ด้ เ รี ย น ก็ น่ า จ ะ รู้ สึ ก เ ดี ย ว กั น กั บ โ อ้ เ อ้ น ะ ค ะ

ยั ง ไ ง ก็ ห วั ง ว่ า เ ร า ค ง ไ ม่ มี โ อ ก า ศ ที่ จ ะ ไ ด้ เ จ อ กั น ใ น ทุ ก   ๆ   เ ว ที  

วั น นี้ เ ห นื่ อ ย กั น ม า ม า ก แ ล้ ว   ก็ พั ก ผ่ อ น กั น เ ย อ ะ   ๆ   น ะ ค ะ

ดู แ ล ข ภ า พ กั น ด้ ว ย   โ ด ย เ ฉ พ า ะ   วิ ท ย า ก ร ที่ น่ า รั ก ข อ ง เ ร า ทุ ก ค น

เ พ ร า ะ ว่ า ค ง เ ห นื่ อ ย ม า ก กั บ ก า ร ส อ น ม า ทั้ ง วั น

เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ น ะ ค ะ . . . . สู้ สู้...

โ อ้ เ อ้   ค่ ะ 

แนะนำตัวค่ะ

สวัสดีค่ะ โอ้เอ้ ค่ะ อายุ 28 ปี จังหวัดราชบุรีอยากมีเพื่อนคุยค่ะ ใครอยากเป็นเพื่อนกัน คุยกันได้ค่ะ

สวย เก่ง เจ๋งสุด ๆ

 

Subscribe to RSS - บล็อกของ rainbow