Skip to main content
Sam
การพูดคุยในงานเสวนาวันที่ 23 กุมภาพันธ์เมื่อที่ผ่านมา1 ถือว่าสนุกและได้รับฟังเสียงของคนที่มีจุดยืนที่เห็นด้วยต่อรัฐธรรมนูญ 60 พอสมควร'ขอไม่พูดถึงก่อน' ขอยกการพูดคุยของอาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธ์ุ "เราไม่สามารถตัดวาระของปัญหาทางสังคมออกจากปัญหาสิทธิเสรีภาพ ปชต.