อำนาจรัฐ

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ว่าด้วยการอภิวัฒน์ ๒๔ มิ.ย.๒๔๗๕

 ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย


ว่าด้วยการอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕*


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


.มุมมองทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

Subscribe to อำนาจรัฐ