Do you hear the people sing

คุณได้ยินคนร้องเพลงไหม?

3 February, 2013 - 22:05 -- bact

คุณได้ยินคนร้องเพลงไหม?
ร้องมาจากใจของคนที่โกรธ?
นี่คือดนตรีของผู้คนที่
จะไม่ยอมตกเป็นทาสอีกครั้ง
เมื่อเสียงเต้นของหัวใจคุณ
พ้องกับทำนองของกลองร้องก้อง
นั่นคือชีวิตที่จะเริ่มใหม่
เมื่อวันพรุ่งรุ่งมา!

Subscribe to Do you hear the people sing