Strike Witch

Kantai Collection : เปลี่ยนประวัติศาสตร์อย่างไรให้ป๊อป

            บางระจัน บางระจัน บางระจัน ไม่อาจยืนอยู่ทุกวันเพ็ญเดือนสิบสอง บางระจัน บางระจัน บางระจัน ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง

Subscribe to Strike Witch