The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism

ลัทธิช็อก: ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมใหม่

14 August, 2013 - 19:39 -- kasian
๓ ขั้นตอน ของ ลัทธิช็อก ประชาชนถูกช็อกด้วยวิกฤต, ประชาชนถูกช็อกด้วยนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่ผลักดันผ่านออกมา และ ในความเป็นจริง ประชาชนผู้ต่อต้านคัดค้านนโยบายดังกล่าวยังมักจะถูกรัฐบาลกวาดล้างจับกุมไปทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ นานาโดยเฉพาะการช็อกด้วยไฟฟ้า 
Subscribe to The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism