รวบรวมข้อมูลการเดินทางเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์(๑ม.ค.-๑๒ก.ย.๒๕๕๖)

รวบรวมข้อมูลการเดินทางเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์ (๑ ม.ค.-๑๒ ก.ย.๒๕๕๖)

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


คำชี้แจง : การรวบรวมข้อมูลการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์นี้ นับเท่าที่ปรากฏอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ จนถึงวันที่รวบรวมนี้ - คือ วันที่ ๑๔ กันยายน - เว็บไซต์ดังกล่าวอัพเดตข้อมูลล่าสุดจนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ จึงนับเป็นวันท้ายสุดของการรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้)

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลบางวันแห่งปฏิทินในช่วงระยะเวลาที่นับนี้ ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุที่ url เสียบ้าง, ไม่ปรากฏฐานข้อมูลบ้าง หรือเป็นหน้าว่างบ้าง เป็นเช่นนี้จำนวนมาก ฉะนั้น ข้อมูลที่รวมรวมนี้จึงเป็น "ข้อมูลอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ปรากฏ" ซึ่งอาจจะมีการเดินทางไปเยือนต่างประเทศมากกว่านี้ในความเป็นจริงทั้งโดยเป็นทางการและไม่เป็นทางการ.


จากข้อมูลที่รวบรวม สรุปได้ดังนี้

๑. การเดินทางเหล่านี้อยู่ในความดูแลของสำนักราชเลขาธิการ (งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๕๕๓,๑๙๒,๘๐๐ บาท - ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ๒๕๕๖ ใน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/093/1.PDF )

๒. การเสด็จพระราชดำเนินอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง (งบประมาณแผ่นดินในส่วนนี้จำนวน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ดูลิ้งค์เพิ่งอ้าง) ยกเว้นกรณีพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเกาหลี ๑ ครั้ง บริษัท ป.ต.ท. ออกค่าใช้จ่ายให้

๓. สมเด็จพระเทพฯ เดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปร์ ๒ ครั้ง, เดนมาร์ก ๑ ครั้ง, นอร์เวย์ ๑ ครั้ง, เกาหลี ๒ ครั้ง, เนเธอร์แลนด์ ๑ ครั้ง, ลาว ๑ ครั้ง, เยอรมนี ๒ ครั้ง, ศรีลังกา ๑ ครั้ง และมัลดีฟส์ ๑ ครั้ง

๔. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เดินทางไปเยือนประเทศจีน ๑ ครั้ง, ฝรั่งเศส ๑ ครั้ง, เนเธอร์แลนด์ ๑ ครั้ง, สหรัฐอเมริกา ๑ ครั้ง, สวีเดน ๑ ครั้ง, นอร์เวย์ ๑ ครั้ง, ตุรกี ๑ ครั้ง, เฮลเลนิก ๑ ครั้ง

๕. นับแต่ต้นปี (ขณะนี้ ๘ เดือนเศษ) รวมแล้วทรงเดินทางทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง (นับตามจำนวนประเทศที่ไปเยือนทุกจำนวนครั้ง)

การเดินทางของพระบรมวงศานุวงศ์ที่รวบรวม มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ (สิงคโปร์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/205739?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (เดนมาร์กและนอร์เวย์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๕๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206193?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๒๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (จีน)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๔ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206274?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๑๓ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ (ฝรั่งเศส)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๐ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206499?iframe=true&width=1020&height=116... ]
 
วันที่ ๑๖ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ (เกาหลี)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ เคอี ๖๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206515?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เนเธอร์แลนด์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206639?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สหรัฐอเมริกา - ไม่ปรากฏวันเริ่มเดินทางเยือน)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ ซีเอ็กซ์ ๗๐๙ กลับจากการเยือนสหรัฐอเมริกา ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206862?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ลาว)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/206918?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เยอรมนี)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/207344?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (สวีเดน และ นอร์เวย์)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๖๐ เสด็จเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/207454?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๑๓ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ตุรกี และ เฮลเลนิก)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ อีเค ๓๗๕ เสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/208005?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (สิงคโปร์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/208022?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ศรีลังกา และ มัลดีฟส์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๐๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/208070?iframe=true&width=1020&height=116... ]

วันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เยอรมนี และ เกาหลี)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
[เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : http://www.ohm.go.th/th/pdfbook/208158?iframe=true&width=1020&height=116... ].

บทวิจารณ์ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ : ความเพิกเฉยต่อปัญหาการโยนภาระให้เอกชนแบกรับหน้าที่ให้บริการภายหลังสัญญาอนุญาตฯ/ใบอนุญาตฯสิ้นสุดเป็นการชั่วคราว

บทวิจารณ์ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ :  ความเพิกเฉยต่อปัญหาการโยนภาระให้เอกชนแบกรับหน้าที่ให้บริการภายหลังสัญญาอนุญาตฯ/ใบอนุญาตฯสิ้นสุดเป็นการชั่วคราว

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล