กวี

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : ฝั น

________

@ เ มื่ อ คื น ฉั น ฝั น ว่า ...

มี " ปี ศ า จ " ตนหนึ่ง ดู คลับคล้าย คลับคลา

เป็น " ปี ศ า จ " ใน นวนิยาย ของนักเขียน ไ ท คนหนึ่ง ที่ยังมีชีวิตอยู่

มา เ ข้ า ฝั น และ สนทนา กับ ฉั น

พูดคุย สนทนาธรรมกันหลายเรื่องราว

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : อ ย า ก ให้ วิ ญ ญ า ณ ดิ บ เ ถื่ อ น ป่ า กลับคืนมา

_______________ * * * -^- * * * ______________

@ คำ ว่า " ดิ บ เ ถื่ อ น ป่ า " เป็นคำที่ บ ริ สุ ท ธิ์ มาก

หากไม่เอาไปใช้ ในความหมายที่ ค น เอาคำนี้ มาใช้ในทางที่ ผิ ด

คือ กลับเอาไปด่า คนที่เลวริยำ เสีย

คำ รำ พึง รำ พั น : : : ชี วิ ต

* * * -^- * * *

@ " ค ว า ม ฝั น ... ไม่แตกต่างจาก

ไ ม้ ขี ด ไ ฟ ที่ รอคอยการ จุด "ประกาย "

@ " ค ว า ม ห วั ง " คือดุจ ประกายดวงตาบริสุทธิ์ใส ของเด็กน้อย

... เมื่อ จ้องมอง สิ่งที่ เ ธ อ รั ก ช อ บ .

Pages

Subscribe to กวี