พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกาศการบังคับใช้กฎอัยการศึก

1. เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในเมื่อประเทศสยามยังอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณสิทธิราช ความเหมาะสมของกฎหมายฉบับนี้ในยุคนี้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นประเด็นที่ควรมีการถกเถียงกัน

Subscribe to พ.ร.ก. ฉุกเฉิน