1.4 เรื่องของเรา เราต้องแก้ไข

การพัฒนาแกนนำให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อติดตามหนุนเสริมการทำงานในระดับหมู่บ้านและเชื่อมต่อกับนโยบายในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเหมาะสมกับสถานการณ์และต่อเนื่อง

3.4 รวมความหวังและความฝันของเรา

เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งนัดพบของเยาวชน และกลุ่มคนในชุมชนในการพูดคุยใ

3.2 เดินตามฝัน

การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร แบบรุกเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งแกนนำจะเข้าไปทำกิจกรรมตอนเย็น หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดโดยเป็นการเข้าไปกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การป้องกันตนเอง เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ