Skip to main content
การรณรงค์ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับถุงยางอนามัยเพื่อปรับพฤติกรรมและทัศนคติ

บล็อกของ เปิดม่านลุ่มนำฝาง

เปิดม่านลุ่มนำฝาง
เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งนัดพบของเยาวชน และกลุ่มคนในชุมชนในการ
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
เป็นการจัดบริการให้คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการจัดสถานท
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร แบบรุกเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งแกนนำจะเข้าไปทำกิจกรรมตอนเย็น หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดโดยเป็นการเข้าไปกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การป้องกันตนเอง เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตรที่มีจุดรวมกันภายในหม
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
ที่ๆคอยให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง และเป็นกำลังใจ   ซึ่
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกัน
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การให้ความรู้ และความเข้าใจกับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันเอดส์ในกลุ่มพ่อบ้าน และแม่บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชม
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
 การให้ความรู้ และความเข้าใจในการ
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การรณรงค์ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับถุงยางอนามัยเพื่อปรับพฤติกรรมและทัศนคติ
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
< p>การรณรงค์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เปิดม่านลุ่มนำฝาง
การพัฒนาแกนนำให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อติดตามหนุนเสริมการทำงานในระดับหมู่บ้านและเชื่อมต่อกับนโยบายในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเหมาะสมกับสถานการณ์และต่อเนื่อง