[ร่าง]งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ พ.ศ.๒๕๕๗

[ร่าง]งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

สำรวจตาม ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗[๑] งบประมาณสำหรับรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเมื่อประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติแล้ว หากสภาผู้แทนราษฎรไม่แสดงความกล้าหาญในฐานะผู้แทนปวงชนวิพากษ์วิจารณ์ความฟุ่มเฟือยในงบประมาณแผ่นดินเพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นี้แล้ว ตัวเลขดังที่ปรากฏคงไม่คลาดเคลื่อนไปจากนี้ แต่คาดหวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงไม่ปล่อยปละให้ "ตัวเลขงบประมาณ" ในส่วนนี้ยังคงมีสภาพที่สูงมากและสูงขึ้นเรื่อยในทุกปีดำรงอยู่เช่นนี้สืบไป โดยพิจารณาตาม "ร่างพระราชบัญญัติฯ" ฉบับดังกล่าว มีรายการดังต่อไปนี้

มาตรา ๔ (๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๔ (๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ข้อ ๑ (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๗๔,๖๙๗,๕๐๐ บาท

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ข้อ ๔ (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓,๘๒๕,๓๑๖,๕๐๐

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๖ ข้อ ๑ (๒) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒๒,๗๖๐,๗๐๐ บาท

กรมราชองครักษ์
มาตรา ๖ ข้อ ๒ (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๖๘๔,๕๘๕,๙๐๐ บาท

กองบัญชาการกองทัพไทย
มาตรา ๖ ข้อ ๓ (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กองทัพบก
มาตรา ๖ ข้อ ๔ (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กองทัพเรือ
มาตรา ๖ ข้อ ๕ (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๒,๒๔๖,๑๐๐ บาท

กองทัพอากาศ
มาตรา ๖ ข้อ ๖ (๓) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๐ ข้อ ๑๗ สานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ๑๙๘,๘๓๕,๒๐๐ บาท

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๑๗ ข้อ ๑ (๒) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๗๑,๔๖๖,๐๐๐ บาท

กรมโยธาธิการและผังเมือง
มาตรา ๑๗ ข้อ ๖ (๔) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๙๑๖,๕๒๐,๖๐๐ บาท

สำนักราชเลขาธิการ
มาตรา ๒๕ ข้อ ๑ (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๕๕๒,๐๘๖,๘๐๐ บาท

สำนักพระราชวัง
มาตรา ๒๕ ข้อ ๒ (๑) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓,๒๑๙,๒๗๕,๑๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มาตรา ๒๕ ข้อ ๔ (๒) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๐๗,๓๐๖,๑๐๐ บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาตรา ๒๕ ข้อ ๗ (๕) แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔๘๑,๐๖๓,๗๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งสิ้น ๑๓,๘๖๙,๖๖๐,๒๐๐ บาท (อ่านว่า หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองร้อยบาท)[๒]

หมายเหตุ ข้อความเฉพาะในหมายเหตุนี้ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๒๓.๐๗ น.

งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาเกียรติสถาบันกษัตริย์ (๑.๓ หมื่นล้านบาท : ปี ๒๕๕๗) มากกว่าเงินงบประมาณของ
- กระทรวงการต่างประเทศ (งบ ๘,๖๑๐,๓๘๗,๘๐๐ บาท)
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบ ๙,๒๔๖,๒๙๓,๐๐๐ บาท)
- กระทรวงพาณิชย์ (งบ ๗,๗๘๘,๐๑๓,๖๐๐ บาท)
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบ ๙,๖๕๘,๒๘๑,๕๐๐ บาท)
- กระทรวงพลังงาน (งบ ๒,๐๙๘,๓๐๘,๒๐๐ บาท)
- กระทรวงอุตสาหกรรม (งบ ๖,๗๗๔,๗๘๗,๑๐๐ บาท)
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (งบ ๑๐,๓๘๔,๘๗๓,๒๐๐ บาท)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (งบ ๙,๓๖๓,๙๐๓,๒๐๐ บาท)
- กระทรวงวัฒนธรรม (งบ ๖,๘๙๒,๑๗๗,๗๐๐ บาท)

___________________
เชิงอรรถ
[๑] ดู ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เล่มที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน สานักการประชุม, กลุ่มงานระเบียบวาระ,. "ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖," ใน https://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=81

[๒] อาจเทียบเคียงกับ "จำนวนเงินรวม" งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ (สำหรับรักษาพระเกียรติฯ) เป็นเงิน ๑๐,๗๘๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (อ่านว่า หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) โดยดู พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล. "งบประมาณแผ่นดินที่รัฐต้องจ่ายให้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหา กษัตริย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กับการทำแต้มอย่างบ้าคลั่งไล่ล่าผู้กระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์," : http://prachatai.com/journal/2011/05/34508 [เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔] ; และเทียบ "จำนวนเงินรวม" งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ (สำหรับรักษาพระเกียรติฯ) เป็นเงิน รวมจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ สำหรับรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๘,๘๐๐,๙๗๕ บาท (อ่านว่า หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดล้านแปดแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) โดยดู พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล, "งบประมาณแผ่นดินสำหรับรักษาพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ประจำปี 2555 พร้อมข้อสังเกตท้ายเชิงอรรถ" ใน http://prachatai.com/journal/2012/03/39614 [เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖].

บทวิจารณ์ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ : ความเพิกเฉยต่อปัญหาการโยนภาระให้เอกชนแบกรับหน้าที่ให้บริการภายหลังสัญญาอนุญาตฯ/ใบอนุญาตฯสิ้นสุดเป็นการชั่วคราว

บทวิจารณ์ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ :  ความเพิกเฉยต่อปัญหาการโยนภาระให้เอกชนแบกรับหน้าที่ให้บริการภายหลังสัญญาอนุญาตฯ/ใบอนุญาตฯสิ้นสุดเป็นการชั่วคราว

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล