saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊า น ซ์ : : : โน่น ! รุ้งตะวัน บรรเจิดจ้า เดือน ดารา พร่างพราวแสง - - -

แสงดาว ศรัทธามั่น เขียนกวีถึง วัฒน์  วรรลยางกูร

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊า น ซ์ : : : อย่า เ ชียว ห นา … - U n t o u c h a b l e -

 

* * * * *  * -^-  * * * * *

 

{  (  กลอนเปล่าอิสระ  :  จังหวะ …  “  ม้า ก ระ ทื บ โ ร ง  “   )  }

@    มี สิ่ ง มี ชี วิ ต …

ในห้วงคำนึง ข บ ถ โ ร ม๊า น ซ์ : : : - ใ ช่ ฤ มิ ใ ช่ ? –

 

 

@   ( ๑ )    *    “   ฉั น  มี     ปี ก     เป็นของตนเอง

และ   คุ ณ   ไม่ได้เป็น   เจ้าของ  ท้องฟ้า “

@   ( ๒ )  * *    ม นุ ษ ย์   มี    ชีวิต จิตวิญญาณ อิสระ

แ ล     คุ ณ  ก็ มิได้เป็น    เจ้าของ  ค วา ม ถู ก ต้ อ ง  เพียง  ฝ่ายเดียว .  @

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao