saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง : : : เ อ ก ภ า พ แห่ ง ค ว า ม ต่ า ง . . . อัน ง ด ง า ม

 

 

* * * * * -^- * * * * * -^- * * * * * *

@ เ พื่ อ น ม นุ ษ ย ช า ติ ผู้ ใ จ ง า ม เอ๋ย . . .

มิพึงให้ ความคิดเห็นต่าง ของเพื่อนมนุษย์

ที่ คิด เห็น ไม่ ต ร ง กับ ใ จ เ ร า

มาบั่นทอน จิตใจ ที่จักก้าวไปสู่ จุดหมายปลายทาง แห่ง หั ว ใ จ เ ร า

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : ฝั น

________

@ เ มื่ อ คื น ฉั น ฝั น ว่า ...

มี " ปี ศ า จ " ตนหนึ่ง ดู คลับคล้าย คลับคลา

เป็น " ปี ศ า จ " ใน นวนิยาย ของนักเขียน ไ ท คนหนึ่ง ที่ยังมีชีวิตอยู่

มา เ ข้ า ฝั น และ สนทนา กับ ฉั น

พูดคุย สนทนาธรรมกันหลายเรื่องราว

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : อ ย า ก ให้ วิ ญ ญ า ณ ดิ บ เ ถื่ อ น ป่ า กลับคืนมา

_______________ * * * -^- * * * ______________

@ คำ ว่า " ดิ บ เ ถื่ อ น ป่ า " เป็นคำที่ บ ริ สุ ท ธิ์ มาก

หากไม่เอาไปใช้ ในความหมายที่ ค น เอาคำนี้ มาใช้ในทางที่ ผิ ด

คือ กลับเอาไปด่า คนที่เลวริยำ เสีย

ใ น ห้ ว ง คำ นึง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : อ ยู่ เ มื อ ง ดั ด จ ริ ต ... ไ ม่ ต้ อ ง ดั ด จ ริ ต ต า ม

" อ ยู่ เ มื อ ง ส ะ ลิ ด ด๊ ก ... บ่ ต้ อ ง ส ะ ลิ ด ด๊ก โ ต ย ย ย "

" อ ยู่ เ มื อ ง ดั ด จ ริ ต ... ไ ม่ ต้ อ ง ดั ด จ ริ ต ต า ม "
_______________________________________________________

@ ส อ ง วั น ก่อน สงกรานต์ ไปตลาดประตูเจียงใหม่

คำ รำ พึง รำ พั น : : : ชี วิ ต

* * * -^- * * *

@ " ค ว า ม ฝั น ... ไม่แตกต่างจาก

ไ ม้ ขี ด ไ ฟ ที่ รอคอยการ จุด "ประกาย "

@ " ค ว า ม ห วั ง " คือดุจ ประกายดวงตาบริสุทธิ์ใส ของเด็กน้อย

... เมื่อ จ้องมอง สิ่งที่ เ ธ อ รั ก ช อ บ .

คำ ช ว น คิ ด ฯลฯ : : : " ป รั ช ญ า - ชี วิ ต "

 

* * * * * -^- * * * * *

@ ข้อสังเกต ๙๘ :::

" ปั ญ ญ า ไม่ใช่ สิ่ง ที่ คุณ " มี "

แต่ เป็นสิ่งที่ คุณ " ใ ข้ " @

+ + + + + - - - - - + + + + +

 

@ ประสบการณ์ ๙๓ :::

" ห ลั ง จ า ก การร่วมเพศครั้งแรก

ฉั น ตื่นขึ้นมาด้วย ความสุข

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊่นซ์ " รักอันงดงาม"

* * * -^- * * * -^- * * *

( ห นึ่ ง )

มิ ต ร ภ า พ + รั ก

@ ไ ด้ คารวะ สัมผัส ผ่าน วันมาฆะบูชา และ วันวาเลนไทม์ ในปี พอศอ ใหม่นี้

ดี ใ จ มา ก

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao