คำ ช ว น คิ ด ฯลฯ : : : " ป รั ช ญ า - ชี วิ ต "

 

* * * * * -^- * * * * *

@ ข้อสังเกต ๙๘ :::

" ปั ญ ญ า ไม่ใช่ สิ่ง ที่ คุณ " มี "

แต่ เป็นสิ่งที่ คุณ " ใ ข้ " @

+ + + + + - - - - - + + + + +

 

@ ประสบการณ์ ๙๓ :::

" ห ลั ง จ า ก การร่วมเพศครั้งแรก

ฉั น ตื่นขึ้นมาด้วย ความสุข

พบว่า ในแสงแดดยามเช้า

นิ้วมือ ของ ฉั น เ รื อ ง แ ส ง กว่าที่เคยมา "

@ หมายเหตุ ๙๕ :::

" ภู มิ ห ลั ง ของผู้กำกับหนัง เซ็กส์ ที่รุนแรงที่สุด สามคน

คือ ผู้ เคยบวชเป็น พ ร ะ "

@ ประสบการณ์ ๙๗ :::

" ฉั น เป็น ศิลปิน

เพราะตอนนั้น ฉั น เป็น เ ด็ ก

ฉั น รู้ตัวว่า ฉั น ต า ย ได้ "

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ