saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

ใ น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง มี ก า ร พั ฒ น า : : : __________________________________ เ ค า ร พ สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ จิ ต วิ ญ า ณ

 

* * * * * * -^- * * * * * * * * -^- * * * * * *

@ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง เป็น เรื่อง ธรรมดา ของประวัติศาสตร์สังคม

ความขัดแย้ง ในอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นบ่เกิด แห่งการพัฒนา จากความล้าหลัง มาสู่ ความก้าวหน้า

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : " M a k e L o v e N o W a r "

++++++++++++++++++++++++@ จั บ เ ข่ า " สนทนาธรรมสังคม " พูดคุย

น ว ล นิ่ ม ลุ ย สั น ติ ภ า พ ด้วยกัน

ไร้ สี สั น - ฝ่ า ย - ข้ า ง ... เจื้อยแจ้วจำนรรจ์

แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รั ก เรียกร้อง

" ม ว ล ม ห า ป ร ะ ช า ช น " กับ ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร เ มื อ ง

ด้วย หั ว ใ จ จิ ต วิ ญ ญ า ณ จากมนุษย์

ตัวจ้อยกระจิดริด อัน เป็นเพียงผงฝุ่นธุลี...

แห่ง โ ล ก เ อ ก ภ พ จั ก ร ว า ล

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ๊ : : : จิ ต จั ก ร ว า ล

 

* * * * * -^- * * * * *

@ จั ก ร ว า ล อยู่่ ที่ ใ จ

ยิ่ ง ใ ห ญ่ ไ พ ศ า ล นั ก

หยั่งลึก รู้ เห็น ป ร ะ จั ก ษ์

ค ว า ม รั ก เ จิ ด จ้า แ จ่ ม ง า ม ! @

@ - - - ผองเพื่อนมนุษยชาติ ที่รัก

เพียงแค่ ส า มั ญ สำ นึ ก แห่งการ ตรองตรึก

" N e l s o n M a n d e l a " " เ น ล สั น แ ม น เ ด ล า "

 

* * * * * * * * * -^- * * * * * * * *

@ ข อ ค า ร วะ ไว้ อาลัย...

" Nelson Mandela "

นั ก สู้ แ บ่ ง แ ย ก ผิ ว...

วี ร บุ รุ ษ แ ห่ ง แ อ ฟ ริ ก า ใ ต้

และ วี ร บุ รุ ษ แ ห่ ง โ ล ก อีกท่านหนึ่ง

ชอบ วาทะของท่าน อีก หนึ่ง วาทะ ...

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ ::: " ไฉ น โ ล ก เ กิ ด ปั ญ ห า ?

 

@ มิ ต้ อ ง อา รั ม ภ บ ท อ้อมค้อม กับคำถามนี้...

เป็น เพราะ * " ม นุ ษ ย์...ค น " เอาความเป็น "ประเทศ" มากำหนด

- - - ไม่ได้เอา ความเป็น " คน"...เป็น "มนุษย์" มากำหนดด้วย

จึงทำให้เกิด "ปัญหา" ทั้ง ด้าน รูปธรรม และ นามธรรมต่างๆ ฯลฯ

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ ::: " บ น ถ น น ร า ษ ฏ ร์ ดำ เ นิ น "

 

________________________________

@ ร าษ ฏ ร์ ดำ เ นิ น เดิน... * " เดิน ให้ เพลินเท้า "

ล ะ ก้าว - ก้าว ย่ า ง ย่ำ ก อ ง ก ร ะ ดู ก ผู้ ใ ด นั่น ?

อัน เกลื่อนกล่น ทับถม เนิ่น นาน วัน

ละ ศ พ - ศ พ ... ทุกชนชั้น ยัง ร่ำ ร้ อ ง

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao