saengdao's picture

<p>เขา--ชายสูงวัย ร่างเล็กผิวสีดำแดง ผมยาวราวบ่า คิ้วดกเข้ม ดวงตากลมโต</p> <p>น้อยคนนักในแวดวงวรรณกรรม คนทำงานด้านมวลชนจะไม่รู้จักเขา</p> <p>ว่ากันว่า หากดินแดนใดไม่มีความเป็นธรรม ที่ไหนมีการกดขี่…เขาจะเดินทางไปที่นั่น เพื่อพบกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ อยู่เคียงข้างผู้คนที่ท้นทุกข์ขุกเข็ญ</p> <p>เขากลั่นถ้อยคำออกมาเป็นหยดหยาดกวี แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาต่อวิถีชีวิตของคนสามัญ ที่เฝ้าคอยปกป้องหวงแหนผืนแผ่นดินถิ่นเกิด.</p> <p>...หลายคนอาจไม่สนใจ เพียงชำเลืองมองเขาก่อนผ่านเลย...</p> <p>แต่หลายๆ คนรู้จักเขาในนามเชื้อเจ้าล้านนา</p> <p>ที่เลือกจะเป็นขบถสามัญชนในนาม “แสงดาว ศรัทธามั่น”</p>

บล็อกของ saengdao

พ ร ะ จั น ท ร์

แสงดาว ศรัทธามั่น

 


________________

@ ค ว บ ม้ า ข า ว ยามราตรี

ออกสู่ท้องถนน

อด โรม๊านซ์ ... มิให้ มองฟ้า มิได้

มักมองเสมอ... แต่ต้องระมัดระวัง

การ จราจร คับคั่ง

ใ น ห้ ว ง คำ นึ ง ข บถ โ ร ม๊ า น ซ์ ::: รั ก ห วั ง ที่ ฝั น ใ ฝ่

แสงดาว ศรัทธามั่น

 

 

* * * -^- * * * -^- * * *

@ ส า ง ส า ย หน่อย ... สายลมพลิ้ว

ฝนหยุดโปรยสาย ห้วงนภามีสีฟ้าหม่นเต็มแผ่นฟ้า ไร้เมฆลอย

รำ ลึ ก อ า ลั ย... " น้า วี ... วี ร ะ ศั ก ดิ์ ขุขันธิน "

มิตร ส ห า ย แ ล เพื่อน ซ้ า ย ไร้ เ ดี ย ง สา เอย... พึ ง อย่า สุ ด โ ต่ ง เ กิ น ปา ย ... ร า ก เ ห ง้ า ข อ ร้ อ ง

จรัล มโนเพชร... ศิลปิน บัลลาด แห่ง ล้านนา


____________________________________

@ " อ้ า ย ค น จ น จ๋ำ ต้องทน ปั่นรถถีบ

จะไปจีบ อี่น้องคนงาม

พอไปถึงอ้าย ก่ ฝั่ง เอิ้นถาม

อี่ น้อง คนงาม กิ๋น ข้าวแลง แล้วกา

น้องได้ยิน ก่ ปิด ประตู๋ ดังปั้ง

เพื่อ โ ลก เ รื้ อ ง ง า ม เ รื อ ง ไ ร


***** ++++++ ****** ++++++ *****

( ๑ ) Rate X. * ก้ า ว เ ดิ น

* -^- * เ มื่ อ ก้ า ว เ ดิ น ไ ป ข้ า ง ห น้ า

ก็ ต้อง ก ล้ า ใ จ จิ ต แ ก ร่ ง

โ อ บ ก อ ด กั น ไว้ !... พี่น้องประชาชน - กรรมการ ผู้ใช้แรงงานโ อ บ ก อ ด กั น ไ ว้ ! W o r k e r s U n i t e !!!

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ saengdao