คำ รำ พึง รำ พั น : : : ชี วิ ต

* * * -^- * * *

@ " ค ว า ม ฝั น ... ไม่แตกต่างจาก

ไ ม้ ขี ด ไ ฟ ที่ รอคอยการ จุด "ประกาย "

@ " ค ว า ม ห วั ง " คือดุจ ประกายดวงตาบริสุทธิ์ใส ของเด็กน้อย

... เมื่อ จ้องมอง สิ่งที่ เ ธ อ รั ก ช อ บ .


" ค ว า ม รั ก " เช่นเดียวกับ พ ร ะ จั น ทร์ สี น้ำ เ งิ น

... ที่อยู่ ใน อ้ อ ม ก อ ด ของ ท้ อ ง ฟ้ า.

@ " ชี วิ ต " กรรซิบบอก เ ร า ทุกคราครั้ง ว่า...

... " เดินหน้าต่อไป เมื่อ มั่ น ใ จ ในการ ก้ า ว ย่ า ง @

แ ด่ . . . " ไม้ขีดไฟ กับ พระจันทร์ สีน้ำเงิน "

. . . ค ว า ม ดี ง า ม

ด้ ว ย . . . รั ก อั น ง ด ง า ม + พ ลั ง ใ จ

อ้ า ย . . . " แ ส ง ด า ว ศ รั ท ธ า มั่ น "


- - - - - * * * * * - - - - -

คิมหันตฤดู... บ่ายเสาร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

" บ้านตึกขาว " ... เชิงดอยสุเทพ

ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ