แสงดาว ศรัทธามั่น

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ : : :การ “ ระเบิดใหญ่ … Big Bang “

 

***** --*-- ***** --*-- *****

@   “  ฮา  ติง จัง…

จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยาก

ไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “

น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง

บ่นใน  face   book… เธอบอก  เกลียดคนที่มีอำนาจล้นฟ้า

ใ น ห้ ว ง คำ นึง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : อ ยู่ เ มื อ ง ดั ด จ ริ ต ... ไ ม่ ต้ อ ง ดั ด จ ริ ต ต า ม

" อ ยู่ เ มื อ ง ส ะ ลิ ด ด๊ ก ... บ่ ต้ อ ง ส ะ ลิ ด ด๊ก โ ต ย ย ย "

" อ ยู่ เ มื อ ง ดั ด จ ริ ต ... ไ ม่ ต้ อ ง ดั ด จ ริ ต ต า ม "
_______________________________________________________

@ ส อ ง วั น ก่อน สงกรานต์ ไปตลาดประตูเจียงใหม่

Pages

Subscribe to แสงดาว ศรัทธามั่น