สมยศ พฤกษาเกษมสุข: จม.ถึงยิ่งลักษณ์ ทวง นิรโทษกรรม ประกันตัว

 

 

 

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  (แดน 1)

33  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว

จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

วันที่ 30 เมษายน 2556

 

เรื่อง     สิทธิประกันตัว – นิรโทษกรรม

เรียน    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 

จากกรณีนายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Voice  of  Taksin  ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา  ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 โดยที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวตามมาตรา 39 – 40 รัฐธรรมนูญ 2550 จนกระทั่งศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 11 ปี ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

องค์กรสิทธิมนุษยชน  สหภาพแรงงาน  นักวิชาการ  สื่อมวลชน  ทั่วโลกได้ร่วมกันประณามมาตรา 112 และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ง คุกคามสิทธิ์ เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจับกุมคุมขังนายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข โดยไม่ให้สิทธิประกันตัว ทำให้ภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก

การกล่าวหาและการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ด้วยการเลือกปฏิบัติไม่ให้สิทธิประกันตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์  การคุมขังที่ยาวนานให้ได้รับความทรมานแสนสาหัสย่อมไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กระผมได้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพผู้ใช้แรงงานมายาวนานเป็นคนหนึ่งที่ได้ผลักดันระบบประกันสังคม  สิทธิการลาคลอด และสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน ได้ต่อต้านรัฐประหารเรียกร้องประชาธิปไตย ความเป็นธรรมในสังคมมาโดยตลอด

ในโอกาสครบรอบ 2 ปี การถูกจับกุมคุมขังและความทุกข์ทรมานที่สูญเสียอิสรภาพครั้งนี้  จึงขอกราบเรียนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้

 

1.            ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ปลดปล่อยนักโทษการเมืองทุกคดี เป็นการคืนความเป็นธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นสันติสุข และการปรองดองในสังคม

2.            ในระหว่างที่ยังไม่มีการนิรโทษกรรมให้รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมดำเนินการประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112 ซึ่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา รวมทั้งนักโทษการเมืองอื่น ๆ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

3.            แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญามาตรา 107 -108 แห่ง รัฐธรรมนูญ 2550 เพื่อป้องกันมิให้ศาลมีการเลือกปฏิบัติ และการทุจริตคอรัปชั่น  ตลอดจนเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ว หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอได้โปรดแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย  และขอกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

 

 

(นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข)

นักโทษการเมือง

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (แดน 1)

 

สามปีแล้วพ่อไม่ได้กลับบ้าน

หมายเหตุ -  ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข หรือ ไทบุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข อ่านบทความของพ่อชิ้นนี้ภายในงานเสวนา “การปฏิรูปกระบวนการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติ” ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 3 ปีแห่งการถูกคุมขังของสมยศ จัดที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557